آب و فاضلاب

یکی از حوزه هایی که با توجه به کاهش منابع آب شیرین و افزایش خشک سالی مورد توجه قرار گرفته است شیرین کردن آب دریا با استفاده از پروژه های آب شیرین کن جهت جبران کم آبی در نقاطی که دچار خشکسالی و کم آبی مزمن هستند، می باشد .این شرکت با توجه به توان کمی و فنی و با تکیه بر تجارب و دانش کارشناسان متخصص خود نسبت به توسعه فعالیت های کاری خود در زمینه پروژه های آب شیرین کن اقدام نموده است .
پروژه های بارز آب و فاضلاب