آب شیرین کن کیش

عنوان پروژه: نظارت بر مصرف منابع مالی پروژه نیروگاه و آب شیرین کن کیش
کارفرما: شرکت توسعه آب و نیروی کیش
تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
شرح خدمات: انجام خدمات نظارت بر مصرف منابع مالی در پروژه احداث نیروگاه و آب شیرین کن کیش (طرح مصوب بانک صنعت و معدن) و تهیه گزارش پیشرفت پروژه مطابق فرمت های بانک صنعت و معدن
محل احداث: کیش