آب شیرین کن بندرعباس به ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز

عنوان پروژه: پروژه آب شیرین کن بندرعباس به ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز
کارفرما: شرکت سازه سازان
تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
تاریخ پایان همکاری: در دست اجرا
شرح خدمات: ارائه خدمات یکپارچه نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه آب شیرین کن اسمز معکوس بندرعباس به ظرفیت 200 هزار متر مکعب در شبانه روز واقع در شهرک صنعتی خلیج فارس شامل بخش های اصلی و کمکی مرتبط به آن
محل احداث: شهرستان بندر عباس، شهرک صنعتی خلیج فارس