اعضای هیات مدیره

سلیمان شکارچی

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

حسین صراف

نایب رییس هیات مدیره و مدیر پروژه

محمدرضا حیدر پور

عضو هیئت مدیره و مدیر مهندسی